WESPRZYJ NAS
 
 

Fundacja jest organizacją non - profit skupiającą się na wspieraniu dobra publicznego. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, wszystkie jej środki finansowe będą przeznaczane na realizację celów statutowych, a członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia.

Dochody fundacji przynajmniej w początkowym okresie je działania pochodzić będą przede wszystkim z darowizn.

Dochody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczane wyłącznie na działalność statutową.

Zamierzamy realizować cele statutowe Fundacji poprzez:

 1. inicjowanie działań służących rozwojowi probacji w Polsce, m. in. przez finansowanie prac środowisk naukowych i zespołów badawczych, pracujących w obszarach nauk związanych z resocjalizacją,
 2. inicjowanie opracowania aktów prawnych, służących rozwojowi probacji w Polsce,
 3. organizowanie i finansowanie między innymi specjalistycznych seminariów, konferencji, kursów, zjazdów, szkoleń i innych, służących realizacji celów wymienionych w §10,
 4. współpracę z organami samorządu kuratorskiej służby sądowej w Polsce oraz finansowanie jej działalności, w szczególności Krajowej Rady Kuratorów,
 5. działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych,
 6. propagowanie i popularyzację w środkach masowego przekazu celów statutowych,
 7. współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 8. współpracę ze służbami probacyjnymi za granicą,
 9. wspieranie działań na rzecz ochrony prawnej dziecka i rodziny,
 10. wspieranie i promowanie inicjatyw legislacyjnych oraz inwestycyjnych, służących rozwojowi instytucji probacyjnych oraz ochrony prawnej rodziny i dziecka w Polsce,
 11. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.